Nhân quả

Luật nhân quả là một quy luật tự nhiên, công bằng, xuyên suốt từ quá khứ hiện tại cho đến tương lai. Ý nói mọi hiện tượng xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó: người làm việc thiện sẽ gặp điều tốt còn người làm điều xấu sẽ gặp báo ứng (ác giả ác báo).