Tâm linh Chủ đề ăn chay

Chủ đề: ăn chay

Ăn chay trường

Tìm hiểu về việc ăn chay của Phật tử

Ăn chay có hai phương diện: chay kỳ và chay trường. Ăn chay trường hay trường trai là hành giả tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm, không thọ dụng đồ huyết nhục. Ăn chay kỳ thì có những thuyết: Nhị trai, Tứ trai, Lục trai, Thập trai,...

BÀI VIẾT MỚI

XEM NHIỀU TRONG TUẦN